Projekt i laborativ syntetisk biologi II

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB405

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB405
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 december 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Alternativ 1: 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Projekt i laborativ syntetisk biologi I 15 hp eller Självständigt arbete i molekylär bioteknik (kan läsas parallellt).

Alternativ 2: 120 hp inklusive 60 hp biologi och 30 hp kemi, samt Projekt i laborativ syntetisk biologi I 15 hp eller Bioteknologiskt projekt 10 hp (kan läsas parallellt).

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • planera och genomföra ett laborativt projekt i syntetisk biologi
  • tillämpa ämneskunskaper inom biologi, kemi och bioteknik och/eller bioinformatik inom syntetisk biologi
  • leda en mindre projektgrupp med uppgift att utföra ett delprojekt i syntetisk biologi
  • söka, sammanställa och presentera information och kunskap som krävs för projektets genomförande
  • individuellt dokumentera och rapportera resultat från experimentellt arbete i delprojektet
  • bidra till att skapa en informativ Wiki-sida för projektet
  • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt för att planera, implementera och presentera projektets experiment samt kritiskt granska projektets resultat och generera testbara hypoteser utifrån dessa
  • kritiskt analysera avancerad vetenskaplig och teknisk litteratur i valda ämnesområden
  • använda verktyg för att uppmuntra kreativitet, på individuell och gruppnivå, samt kunna beskriva modeller för hur kreativitet påverkar innovation och entreprenörskap
  • utföra och sammanställa en riskbedömning av delprojektet inklusive etiska överväganden.

Innehåll

Val och planering av ett projekt i syntetisk biologi. Litteraturstudier av relevant aktuell vetenskaplig och teknisk litteratur i ämnet. Utformning av en tekniskt och tidsmässigt genomförbar projektplan. Planering och genomförande av föreläsning kring ett för projektet relevant ämne. Molekylärbiologiskt arbete (t.ex. PCR, rening av DNA/RNA och mutagenes), inklusive klonering med s.k. Bio-bricks. Biokemisk rening och karaktärisering av biomolekyler. Fenotypisk karaktärisering av genetiskt modifierade organismer. Biosäkerhet och bioetik.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier/workshops och handledning. Deltagande i seminarier/workshops samt i experimentellt arbete är obligatoriskt.

Examination

Planering och förberedelse 3 hp; Experimentellt arbete 10 hp; Presentation och Wiki 2 hp

Delkursen Planering och förberedelse fordrar aktivt deltagande. Delkursen Experimentellt arbete kräver genomfört och dokumenterat experimentellt arbete utfört enligt kursens instruktioner. Delkursen Presentation och Wiki examineras genom skriftliga och muntliga presentationer.

Övriga föreskrifter

Högst två av kurserna Projekt i laborativ syntetisk biologi I, Projekt i laborativ syntetisk biologi II och Syntetisk biologi kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin