Kinesiska D2 med självständigt arbete

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN415

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN415
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kinesiska A, Kinesiska B och Kinesiska C

Mål

Mål för delkurs 1. Klassisk kinesiska, 7,5 hp;

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- med hjälp av lexikon läsa utvalda enklare originaltexter skrivna på klassisk kinesiska, prosa och poesi, under olika tidsperioder och inom olika genrer fram till ca 1200-talet, samt översätta dessa korrekt till god svenska;

- skriva, läsa och översätta ca 200 glosor i texter skrivna på klassisk kinesiska i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form;

- förstå, tillämpa, samt redogöra för vissa grundläggande kunskaper om det klassiska kinesiska språkets grammatiska och lexikala särdrag i de lästa texterna.

Mål för delkurs 2, Sakprosa II med praktisk språkfärdighet IV, 7,5 hp

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- läsa modern kinesisk tidningstext, faktatexter och sakprosa omfattande c:a 20 sidor text, samt muntligt sammanfatta och förklara innehållet i de lästa texterna utifrån relevanta kunskaper om kontext och syfte;

- läsa och förstå ytterligare ca 300 glosor som används i modern kinesiska (utöver de ca 2000 glosor som lärts in under kurserna Kinesiska A-D) i deras förenklade form;

- redogöra för och förklara vanliga grammatiska konstruktioner som förekommer i tidningstext, faktatexter och sakprosa;

- på kinesiska muntligt presentera och diskutera specifika ämnen;

- muntligt presentera innehållet i det självständiga arbetet på kinesiska och även skriva ett kort abstrakt av detta på kinesiska.

Mål för delkurs 3, Självständigt arbete, 15 hp:

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

1. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet sinologi, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, och fördjupning inom någon del av området inklusive orientering om aktuella forskningsfrågor inom detta, samt visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området sinologi, genom att i form av en uppsats på D-nivå presentera en teoretiskt eller empiriskt utvecklad studie i ett språkvetenskapligt, kulturhistorisk eller samhällsvetenskapligt ämne som berör Kina eller kinesiskspråkiga områden baserad på vetenskapliga teorier/tidigare forskning, etablerade metoder och forskningsperspektiv, samt kinesiskspråkigt källmaterial. Ämnesval begränsas av tillgängliga handledarresurser, vilket utesluter ämnen såsom ekonomi, idrott inklusive kampsport, socialmedicin, psykologi, juridik, teologi etc. Ämne väljs i samråd med handledare, som måste kunna godkänna ämnesvalet för att detta skall få utgöra ämne för självständigt arbete;

2. visa för uppsatsarbetet adekvat språklig förmåga i kinesiska vad gäller att läsa och förstå källmaterial på kinesiska, översätta relevanta citat till korrekt svenska eller korrekt engelska, analysera och diskutera för uppsatsämnet centrala begrepp baserat på det kinesiska källmaterialet, samt redogöra för, värdera och kritiskt tolka och diskutera relevant information i en problemställning/frågeställning och ev. företeelser och situationer i för uppsatsen insamlat kinesiskt källmaterial (se nästa punkt);

3. visa förmåga att söka och insamla relevant litteratur/digitalt/audiovisuellt material till uppsatsen, i vilket ska ingå relevant källmaterial på kinesiska motsvarande minst 30 normalsidor (à 650 tecken) och som representerar olika typer av källmaterial. Huvuddelen av denna litteratur bör utgöras av undersökningsmaterialet och av de 30 sidorna får högst hälften ersättas med motsvarande mängd talad kinesiska. I uppsatsen ska även ingå källkritik av det insamlade materialet (bakgrundsmaterial, teorier/tidigare forskning, undersökningsmaterialet etc.);

4. visa förmåga att korrekt redovisa källhänvisningar och sammanställa en källförteckning över allt i uppsatsen ingående material i olika former (litteratur, digitalt och audiovisuellt material etc.) på ett akademiskt kompetent sätt, d.v.s. konsekvent och i enlighet med ett etablerat referenssystem (inklusive sidhänvisningar, fullständig information vad gäller länkar etc.), samt i enlighet med sinologisk formalia;

5. visa förmåga att på korrekt svenska eller korrekt engelska skriva en stringent och välstrukturerad uppsats (50 000-100 000 nedslag utan mellanslag = c:a 20-40 A4-sidor) enligt vedertagna formella konventioner vad gäller disposition, formalia och typografi, samt att genomföra uppgiften inom givna tidsramar (med avseende på inlämning av uppsats till examinator, muntligt framläggande av uppsats, samt inlämning av slutversion av godkänd uppsats, alt. tidigare underkänd uppsats reviderad i enlighet med examinators krav för godkännande, i tid för meddelad deadline);

6. visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem genom att genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning inom ramen för en D-uppsats, och att i denna uppsats ha beaktat grundläggande vetenskapliga krav enligt följande:

6.1. i uppsatsen presentera tydliga syften och klart avgränsade frågeställningar samt redogöra för relevant bakgrundsinformation om och centrala begrepp inom det för uppsatsen aktuella området;

6.2. söka fram och välja ut för uppsatsens syfte och frågeställning adekvata teorier/relevant tidigare forskning, samt tydligt redogöra för och kritiskt reflektera över i dessa funna forskningsperspektiv/ståndpunkter, metoder och forskningsresultat;

6.3. söka fram och välja en för uppsatsens syfte och frågeställning adekvat, etablerad metod, tydligt beskriva denna metod och hur denna tillämpas i uppsatsen (inklusive definitioner av relevanta begrepp, undersökningsvariabler, kategorier, kriterier etc.), och vilka avgränsningar som gjorts vad gäller material och metod, inklusive motiveringar till dessa, samt redogöra för relevanta aspekter med avseende på validitet och reliabilitet;

6.4. i uppsatsen på ett strukturerat och systematiskt sätt redovisa resultatet och lägga fram tydliga exempel, inklusive översättningar från kinesiska till svenska/engelska med medföljande analyser, samt inkludera en fullständig redovisning av resultatet av undersökningen (kan ske i t.ex. tabellform/ bilaga);

6.5. i den avslutande delen av uppsatsen dra slutsatser utifrån och diskutera resultaten, samt sätta de egna analyserna, resultaten och slutsatserna i relation till litteratur som redogjorts för i uppsatsen, den bakgrundsinformation och i teorier/tidigare forskning funna ståndpunkter och forskningsresultat. Härvid skall tydligt framgå vad som härstammar från bakgrundslitteraturen, teorier och/eller tidigare forskning och vad som utgör de egna slutsatserna;

6.6. visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, genom att i uppsatsen ha beaktat samhälleliga och etiska aspekter. Vad gäller forskningsetiska principer så ska t.ex. informanter vid intervjuer/enkätundersökningar i uppsatsen ha anonymiserats och regler ang. plagiat beaktats. Samtliga uppsatser plagiatgranskas och Uppsala universitets rutiner för fusk och plagiat tillämpas (direkta översättningar från kinesiska eller annat språk till svenska/engelska utan tydlig citatmarkering betraktas som plagiat);

6.7. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens, genom att identifiera ev. styrkor och svagheter i för uppsatsen: tillämpade metoder, avgränsningar av material och frågeställningar, analyser, resultat och slutsatser, samt att redogöra för uppslag till vidare forskning inom det i uppsatsen avhandlade området.

7. visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, genom att muntligt redogöra för examensarbetets syfte, metod och resultat, samt genom att redogöra för, kritiskt diskutera och bedöma en annan students uppsats inom samma kurs ur formell, metodologisk och teoretisk synvinkel och med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Dk. 1. Klassisk kinesiska, 7,5 hp. (Engelskt namn: Classical Chinese)

Under denna delkurs tränar studenterna att med hjälp av ordbok läsa och översätta utvalda enklare originaltexter skrivna på klassisk kinesiska, både prosa och poesi. I samband med detta lär studenterna in ytterligare ca 200 glosor. Texterna är ett urval av välkända texter inom olika genrer och under olika tidsperioder från äldsta tid fram till ca 1300-talet, varav flera litterära verk tidigare ingått i kursen Kinesisk litteraturhistoria, men som under denna kurs läses i original på klassisk kinesiska. I samband med detta ges en översiktlig introduktion till det klassiska språkets grammatiska och lexikala särdrag samt till språkets utveckling fram till ca 1300-talet och studenterna tränas i att tillämpa och redogöra för dessa kunskaper, skriftligt såväl som muntligt.

Dk. 2. Sakprosa II med praktisk språkfärdighet IV, 7,5 hp. (Engelskt namn: Non-fiction texts II with language proficiency training IV)

Delkursen omfattar träning i att med hjälp av ordböcker läsa och muntligt sammanfatta faktatexter, sakprosa, tidningsartiklar skrivna på modern kinesiska. Studenterna utökar sitt ordförråd med ca 300 glosor, förbättrar sin läsförmåga och förmåga att tolka texter i deras specifika politiska och kulturella kontext. Kursen ger också viss insikt i det kinesiska mediesystemet. Vidare omfattar delkursen muntlig och skriftlig språkträning samt hörförståelse. Under kursen tränas studenten också i att på kinesiska diskutera och göra muntliga framställningar om specifika ämnen. I kursen ingår också att muntligt presentera innehållet i det självständiga arbetet på kinesiska och även att skriva ett abstract av detta på kinesiska

Dk. 3. Självständigt arbete, 15 hp. (Degree project)

Examensarbete med utgångspunkt i en frågeställning av kulturhistorisk, samhällsvetenskaplig eller språklig karaktär vad gäller Kina eller kinesiskspråkiga områden. Uppsatsämne väljs i samråd med handledare med beaktande av handledarresurser. Motsvarande minst 30 sidor källmaterial på kinesiska som representerar olika typer av källmaterial skall ingå. Det självständiga arbetet ska författas på korrekt svenska eller korrekt engelska och ska läggas fram vid ett oppositionsseminarium med opponent. Alla kursdeltagare måste också opponera på en kurskamrats självständiga arbete. I delkursen ingår också en seminarieserie med en översiktlig introduktion till sinologisk bibliografi och metodik, akademiskt skrivande, vetenskapliga krav och forskningsetik. Studenterna lägger fram delar av sitt arbete vid seminarierna, samt deltar i grupparbete om exempeluppsatser och deltar i individuell handledning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. I vissa delkurser ingår grupparbeten/individuella arbeten med muntliga och skriftliga redovisningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen, seminarier och handledningen av det självständigt arbetet.

Examination

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att studenten erhållit detta betyg på minst 22,5 hp.

Delkurs 1:

Delkursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga redovisningar och skriftliga prov inom ramen för undervisningen

2. avslutande skriftligt prov

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 2 samt G på moment 1.

Delkurs 2:

Delkursen har ett examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter (betygsskala G/U).

Delkurs 3:

Delkursen examineras genom att studenten lägger fram en egenhändigt författad kandidatuppsats inom ämnet kinesiska/sinologi, samt opponerar på en annan students kandidatuppsats inom samma ämnesområde.

För betyg på dk 3 Självständigt arbete gäller följande betygskriterier: U= uppsatsen uppfyller inte delkursens samtliga lärandemål; G= uppsatsen uppfyller delkursens samtliga lärandemål; samt VG = uppfyller delkursens samtliga lärandemål, och därutöver uppfyller uppsatsen mycket väl lärandemål 2 samt minst fyra av följande av delkursens lärandemål: 1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 eller 6.7.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Studenter som i sin examen har med både kinesiska D1, utlandstermin och kinesiska D2 måste inom sin examen ha 30 hp inom annat huvudområde eller biområde vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin