Biosensorer

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB446

Kod
1KB446
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med (1) 20 hp kemi, inklusive 15 hp biokemi, eller (2) 20 hp kemi och Cellbiologi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de vanligast använda biosensorerna och deras detektionsprinciper
  • förklara hur biosensorer används inom olika tillämpningsområden
  • jämföra olika tekniker med avseende på till exempel känslighet och selektivitet
  • beskriva och kritiskt granska en utvald tillämpning inom biosensorområdet
  • föreslå en ny typ av biosensor för ett givet problem

Innehåll

Exempel på hur biosensorer används inom olika tillämpningsområden. Metodvalidering. Protein/antikroppsbaserade sensorer: proteinimmobilisering, specificitet, bindningskonstanter, kinetik, diffusion. Elektrokemiska och optiska signalgivare. Potentiometriska metoder. Redox-enzymer i amperometriska mätmetoder. Konduktometriska metoder. Kvartsmikrovågens användning. Optiska metoder: UV/Vis/IR, fluorescens, luminescens, fiberoptik, ytplasmonresonans. Diagnostiska och andra biosensorstillämpningar granskas kritiskt med speciell tonvikt på metodernas känslighet, specificitet och stabilitet.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projektarbete, ev. studiebesök.

Examination

Skriftligt prov motsvarar 3 hp. Projektarbetet motsvarar 2 hp och examineras muntligt och skriftligt. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultaten av det skriftliga provet och projektarbetet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med kurserna 1KB650 Biosensorer, 5 hp, eller 1KB466 Biosensorer, 5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin