Algoritmer och datastrukturer III

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL481

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL481
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 30 hp matematik och 45 hp datavetenskap. Genomgången Algoritmer och datastrukturer II. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • analysera NP-fullständighet för algoritmiska problem;
  • använda avancerade algoritmanalysmetoder inom områden som amorterad analys och probabilistisk analys;
  • använda avancerade algoritmdesignmetoder för att pragmatiskt kunna arbeta med svåra algoritmiska problem, t ex genom att använda randomiserade algoritmer (såsom universal hashing), approximeringsalgoritmer, stokastisk lokal sökning (såsom simulated annealing och tabu search), heltalsprogrammering, satslogisk satisfierbarhet (SAT) och SAT modulo teorier (SMT).

Innehåll

NP-fullständighet. Avancerade tekniker inom algoritmanalys och design såsom amorterad och probabilistisk analys, universal hashing, heltalsprogrammering, simulated annealing, tabu serach, satisfierbarhet (SAT). Anknytning till modern forskning inom algoritmik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och övningar.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter, 2 hp, samt muntlig och skriftlig tentamen, 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kurserna Algoritmer och datastrukturer (DV)3/III (1DL104, 1DL113, 1DL030) och Avancerad algoritmik (1DL480).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin