Kemins grunder och principer

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB013

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB013
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för elektronstrukturen hos atomer och den teoretiska bakgrunden till periodiska systemet samt relatera dessa till grundämnens egenskaper
  • redogöra för innebörden av vanliga storheter och begrepp inomstökiometri, jämviktslära, grundläggande termodynamik och grundläggande reaktionskinetik samt utföra beräkningar inom dessa områden
  • förklara olika typer av kemiska bindningar och intermolekylära krafter och relatera dessa till materiens fysikaliska egenskaper samt utföra enklare beräkningar på intermolekylära krafter med relevans till lösningar, blandningar och vätskors egenskaper.
  • beskriva olika typer av transportprocesser i lösning samt utföra enkla beräkningar på motsvarande egenskaper
  • utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt, utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar samt dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal på ett vetenskapligt korrekt sätt.
  • beskriva hur kursinnehållet har betydelse för människan och miljön

Innehåll

Atomens elektroniska struktur, grundläggande kvantmekaniska begrepp, periodiska systemet, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och elektrokemi, jämviktslära inklusive buffertsystem, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter och effekter på ämnens fysikaliska egenskaper, ytspänning, ytaktiva ämnen, ledningsförmåga, diffusion, viskositet och sedimentation. Tillämpningar med relevans till kursinnehållet; laboratoriemetodik, grundläggande riskbedömning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och projekt

Examination

Skriftliga prov anordnas under kursens gång och vid slutet av kursen och motsvarar 5 resp. 4 hp. Laborationerna motsvarar 5 hp och projektet 1 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av alla delmoment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB001 Kemiska principer II och 1KB007 Grundläggande kemi / 1KB000 Kemiska Principer I.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin