Organisk synteskemi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB419

Kod
1KB419
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 10 hp organisk kemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva syntetiskt relevanta organisk-kemiska reaktioners förlopp och diskutera dessa reaktioners mekanism
  • diskutera stereokemiska problemställningar i relation till kemiska transformationer
  • relatera föreningars struktur till deras reaktivitet
  • ge exempel på hur organiska föreningars egenskaper, inklusive reaktivitet, kan påverka miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden
  • planera och genomföra grundläggande organiska transformationer av betydelse för organisk syntes, genomföra enklare riskbedömning och löpande dokumentation samt muntlig och skriftlig redovisa laborationers innehåll och resultat.

Innehåll

Organisk-kemiska reaktioner av industriellt relevanta föreningsklasser t.ex. aromater, estrar, alkoholer, aminer, aldehyder, karboxylsyror, lipider och aminosyror. Reaktionsmekanismer för att bygga upp och bryta ner kolföreningar. Begrepp och reagens för synteskemi (t.ex. oxidation, reduktion, Lewissyror och Lewisbaser, Grignardreagens, organolitiumreagens). Mekanismer för katalytiska reaktioner: Syra-baskatalys, enzymatisk katalys, katalys med hjälp av metaller. Orientering om spektroskopi och analysmetodik i organisk kemi. Risker och skyddsfrågor för laboratoriearbete samt för ekonomiska och miljömässiga ställningstaganden.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (3 hp). Laborationerna motsvarar 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Organisk synteskemi 1KB407

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin