Fysikalisk kemi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB301

Kod
1KB301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Genomgångna Envariabelanalys,10 hp och Grundläggande kemi, 10 hp eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • lösa problem som kräver kännedom om olika typer av transportprocesser i lösning med användande av relevanta begrepp och redogöra för hur dessa kan ha betydelse vid olika tekniska tillämpningar
  • diskutera vätskors egenskaper vid gränsytor, samt beskriva ytaktiva ämnens egenskaper och diskutera drivkrafter och egenskaper hos självassocierande system samt utföra enklare beräkningar av motsvarande egenskaper
  • härleda hastighetsuttryck och utföra kinetiska beräkningar på olika typer av kemiska reaktioner och reaktionsmekanismer samt diskutera tillämpningar och miljömässiga konsekvenser av olika katalysmetoder
  • använda enkla modeller för beräkning av molekylära parametrar ur spektrofotometriska eller spektroskopiska mätningar samt resonera kring molekylära energidiagram
  • planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt skriftligt presentera resultatet i laborationsrapport

Innehåll

Elektrolyter och elektrisk ledningsförmåga, diffusion, viskositet, sedimentation samt tekniska tillämpningar av transportprocesser i lösningar. Ytspänning, ytaktiva ämnen och självassocierande system. Reaktionskinetik med begrepp såsom reaktionshastighet, reaktionsmekanism, reaktionsordning, hastighetskonstant, aktiveringsenergi och steady-state. Homogen och heterogen katalys samt teknisk användning av katalys. Spektrofotometri och spekroskopi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp). Laborationer (2 hp). För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1KB308 Kemiska principer II, 1KB307 Fysikalisk kemi I eller 1KB308 Fysikalisk kemi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin