Kemisk apparatteknik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB705

Kod
1KB705
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Kemiska principer I och 10 hp matematik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva egenskaper och utföra beräkningar på strömmande fluider.
  • beskriva och dimensionera vanliga typer av pumpar.
  • beskriva och utföra beräkningar på vanliga värmeväxlare.
  • redogöra för huvudprinciperna hos de olika separationsmetoderna
  • ställa upp och lösa material- och energibalanser för de olika separationsprocesserna
  • beräkna erforderligt antal ideala steg numeriskt och grafiskt för en given separation
  • med hjälp av verkningsgrad beräkna verklig höjd på en kolonn.

Innehåll

Strömningslärans grundekvationer. Strömningsförlopp. Tillämpningar på tryckfallsberäkningar, flödesmätning, pumpar och fläktar. Strömning i porösa bäddar. Värmetransport genom ledning, konvektion och strålning. Värmeväxlare. Grundläggande teori för värme- och materieöverföring med tillämpning på indunstning, destillation, absorption, lakning och extraktion. Mekaniska enhetsoperationer som filtrering, fluidisation och sedimentation. Omrörning. Systemet luft-vatten med tillämpning på torkning. Rapportskrivning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Skriftligt tentamen (8 hp). Laborationer (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB702 Kemisk apparatteknik. Laborationerna sker på annan ort.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin