Kemisk fysik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB700

Kod
1KB700
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F, Kemi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

60 hp kemi inklusive Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi, 10 hp, eller Fysikalisk kemi I, 10 hp, eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera grundläggande teoretiska principer och modeller för samt lösa konceptuella problem inom kemisk reaktionsdynamik, elektron- och energiöverföring
  • redogöra för grundläggande principer för fotokemi, fotofysik samt lasrar
  • lösa numeriska problem med relevans för kursens innehåll
  • utföra avancerade laborativa experiment med relevans för kursens innehåll, analysera och redovisa resultat samt diskutera dem i sammanhang

Innehåll

Kemisk reaktionsdynamik: kollisionsteori, övergångstillståndsteori, bimolekylära diffusions-reaktionsmodeller, potentialytor, barriärer och övergångar; ultrasnabb dynamik, elektron- och energiöverföring. Exciterade tillstånd och grundläggande fotokemi. Halvledare och solceller. Lasrar i kemin. Elektroniska kretsar. Optiska och elektroniska mätteknik. Bruskällor och brusreduktion.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (8 hp). Laborationer (2 p). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin