Yt- och kolloidkemi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB303

Kod
1KB303
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

60 hp kemi inklusive Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, samt Fysikalisk kemi I, 5 hp, eller Kemins grunder och principer, 15 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera grundläggande ytkemiska begrepp samt analysera och genomföra beräkningar på ytkemiska problem med relevans för dessa begrepp
  • diskutera och redogöra för faktorer som påverkar fasbeteende och aggregatstruktur i självassocierade system
  • analysera och lösa problem avseende termodynamiska och elektrostatiska egenskaper hos kolloider
  • redogöra för hur elektrokinetiska effekter uppkommer samt utföra beräkningar av motsvarande egenskaper
  • ge exempel på hur de olika kursmomenten anknyter till verksamheter inom samhälle och näringsliv
  • utföra risk- och säkerhetsbedömningar på laborativt arbete samt diskutera och dokumentera laborationernas innehåll och resultat i skriftliga rapporter

Innehåll

Ytors termodynamik, ytspänning, ytenergi, ytadsorption, adhesion och kohesion. Vätning och kontaktvinkel. Elektriska dubbelskikt och elektrokinetiska processer. Miceller och självassocierade system. Intermolekylär växelverkan och växelverkningar mellan kolloidala partiklar. Polymeradsorption och sterisk stabilisering. Tekniska tillämpningar av ytkemiska- och kolloidala system.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projekt.

Examination

Seminarier (2 hp), laborationer (2 hp) samt projekt med muntlig presentation och skriftlig rapport (3 hp) anordnas under kursens gång. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet på den skriftliga tentamen (3 hp), seminarierna samt laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin