Databaser 2

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS227

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS227
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

* Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik 180 hp

Behörighetskrav

30 hp informationssystem eller motsvarande inklusive 7,5 hp databaser

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • förklara hur NoSQL-databaser (databaser som inte är relationsbaserade) fungerar och diskutera deras skillnader och likheter med relationsdatabaser,
  • förklara vad data warehouse, data mining och distribuerade databaser är och hur de relaterar till relations- och NoSQL-databaser.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • implementera hantering av databastransaktioner,
  • tillämpa avancerade tekniker i relationsdatabaser, exempelvis index, vyer, triggers och stored procedures,
  • utforma och hantera NoSQL-databaser,
  • implementera databasåtkomst med object-relational mapping (ORM).

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten efter genomgången kurs kunna:

  • värdera lämpligheten i att tillämpa relationsdatabaser och/eller NoSQL-databaser givet en verksamhets informationshanteringsbehov.

Innehåll

Kursen består av två delar. Den första delen är en fördjupning i relationsdatabaser där transaktionshantering och fleranvändarsystem behandlas samt en fördjupning i SQL. I andra delen behandlas olika typer av NoSQL-databaser med fokus på deras användning i applikationer och deras funktionalitet. Vidare behandlas användningsområden och designprinciper för de olika typerna av databaser.

Moment 1: Relationsdatabaser 3 hp

Momentet innehåller en fördjupning i relationsdatabaser. Övningar i att arbeta med vyer, index, triggers och stored procedures.

Moment 2: NoSQL-databaser 2,5 hp

Momentet behandlar olika typer av NoSQL-databaser med fokus på deras funktionalitet och användning.

Moment 3: Databaser 2 hp

Momentet består av studier av och reflektion kring användningsområden för relations- respektive NoSQL-databaser, samt hur utformning av olika typer av databaser påverkas av tekniska förutsättningar och verksamhetsbehov.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd krävs väl godkänt på minst två av momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin