Informationssystem B: Verksamhetsinriktad systemutveckling I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS061

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS061
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

15 hp informationssystem eller motsvarande

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

- beskriva vad en verksamhetsmodell är och dess användningsområden

- redogöra för sambandet mellan verksamhetsmodeller och kravspecifikationer för informationssystem

- beskriva ett språk för verksamhetsmodellering

- beskriva hur planering och ledning av arbetsprocesser för verksamhetsmodellering utförs

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

- konstruera verksamhetsmodeller av en verksamhet och kunna tolka givna verksamhetsmodeller

- härleda krav för ett informationssystem uifrån verksamhetsmodeller

- planera och leda verksamhetsmodellering

- dokumentera verksamhetsmodeller

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

- värdera kvalitén i befintliga verksamhetsmodeller

- värdera förslagna arbetsprocesser för verksamhetmodellering

- värdera givna språk för verksamhetsmodellering

Innehåll

Kursen inriktas mot verksamhetsmodellering som är ett hjälpmedel vid formulering av kravspecifikationer för informationssystem. Kursen introducerar verksamhetsmodellering, språk för verksamhetsmodellering, samt planering och ledning av arbete för att formulera verksamhetmodeller. Kursen innehåller både teoretisk grund och praktiska övningar ämnade för att utveckla studentens förmåga att formulera och tolka verksamhetsmodeller.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin