Systemutvecklingsmetoder

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS223

Kod
2IS223
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 29 november 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

7,5 hp informationssystem eller motsvarande

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för olika principer, metoder, modeller och verktyg för utveckling av informationssystem och dess ingående delar.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • använda modelleringsspråk i utvecklingsarbetet,
  • tillsammans med andra tillämpa en iterativ utvecklingsmodell från kravspecifikation till test,
  • använda verktyg för modellering, versionshantering och test i utvecklingsprocessen,
  • producera projektartefakter som visar utvecklingen av informationssystem.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • kritiskt reflektera över utvecklingsprocessen och dess delar för att värdera resultatet.

Innehåll

Kursen behandlar vikten av att utveckla informationssystem i en iterativ process med hjälp av vedertagna metoder. Livscykeln för informationssystem och olika processmodeller som kan användas vid framtagning av program belyses. De olika processmodellernas för- och nackdelar diskuteras. I kursen arbetar studenterna praktiskt med de grundläggande aktiviteterna för att ta fram centrala projektartefakter vid utveckling av informationssystem. De aktiviteter som läggs mest fokus på är analys och design och hur kraven på ett informationssystem modelleras. Modellspråket UML (Unified Modeling Language) används i kursen. I utvecklingsprocessen ingår att använda verktyg som stöd för framtagning och hantering av projektartefakter, liksom kvalitetsutvärderingar där projektgruppen presenterar sitt arbete.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och projektarbete i grupp.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, laborationer och projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin