Examensarbete D i bioinformatik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB720

Kod
1MB720
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp samt därutöver kurser i bioinformatik om minst 30 hp på avancerad nivå. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga fördjupningskurser. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av bioinformatik
  • söka, tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur
  • avgränsa ett vetenskapligt problem, planera en vetenskaplig undersökning av problemet, välja lämpliga metoder, utföra undersökningen, tolka och värdera resultaten, samt i förekommande fall kunna generera testbara hypoteser för att förklara gjorda observationer
  • redovisa sina resultat på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten

  • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt
  • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet
  • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuellt eller i grupp.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet vid ett seminarium. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin