IT, etik och organisation

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD004

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD004
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Redogöra för vilka etiska teorier och arbetsorganisationsteorier som är relevanta att använda vid analys vid konstruktion och användning av IT-system;

Uppvisa kunskaper och färdigheter när det gäller att hantera och lösa etiska problem i samband med konstruktion och användning av IT-system;

Uppvisa färdighet i att använda enkäter, frågeformulär, intervjuer o.d. i samband med IT-systemutveckling och användning.

Innehåll

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar med typiska problemfall, individuell inlämningsuppgift om etiska frågor relaterade till informationsteknologisk verksamhet. Användning av speciella verktyg för att identifiera verkliga IT-etiska problem och för att planera utveckling, införande och användning av specifika system. Gruppövningar där deltagarna tränar sin etiska kompetens på verkliga etiska konflikter och problem.

Undervisning

Undervisningen innehåller föreläsningar, handledning av inlämningsuppgiften samt obligatoriska seminarier och gruppövningar.

Examination

Skriftlig tentamen 3 hp, inlämningsuppgift 2 hp samt deltagande i seminarier och gruppövningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin