Internationell mjukvaruutveckling, projekt

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT092

Kod
1DT092
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp datavetenskap/teknik, inklusive en grundkurs i datakommunikation. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • planera och genomföra utveckling av ett distribuerat system med deltagare från olika kulturer och med olika tekniska kompetenser.
  • resonera kring för- och nackdelar med centrala principer, begrepp och algoritmer inom distribuerade system.
  • aktivt visa ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att hantera öppna problem och fatta konstruktionsbeslut under utveckling av ett distribuerat system.
  • konstruktivt samarbeta i heterogena grupper, bl.a. genom att hantera samarbetsproblem såsom personliga konflikter och kulturella skillnader.
  • planera ett projekt så att det kan genomföras inom givna ramar med användande av relevanta samarbetsverktyg.

Innehåll

Kursen fokuserar på praktisk projektledning med ett utvecklingsprojekt där internationella arbetsgrupper med mellan 5 och 8 medlemmar konstruerar och implementerar ett distribuerat styrsystem. Kursen innehåller projektplanering och genomförande, samarbete och gruppdynamik i internationella grupper. Koncept i distribuerade system som "remote objects", klockor och klocksynkronisering, globala tillstånd, replikation, atomära transaktioner och samtidighetskontroll, trådar samt låsning och åtkomst av delade resurser, nätverksprogrammering, programmering av inbyggda system (t. ex. Lego NXT) ingår.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och projektarbete.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning samt aktivt och konstruktivt deltagande i genomförandet av projektet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin