Programvaruteknik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL250

Kod
1DL250
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp, varav minst 40 hp i datavetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • :redogöra för grundläggande koncept och principer för kravhantering, programvaruimplementation, testning och underhåll
  • utvärdera och jämföra olika mjukvaruprocesser, systemmodeller och arkitekturdesigner samt bedöma deras lämplighet i en given kontext
  • designa system så att tillförlitlighet, säkerhet och återanvändning av mjukvara uppnås
  • använda agila processer i småskaliga projekt
  • granska och diskutera litteratur inom området

Innehåll

Kravdefinition och kravspecifikation, prototyper, formell specifiering, designmetoder, tillförlitlighet och säkerhet, validering och verifiering, systemunderhåll, återanvändning, projektplanering, kvalitetssäkring.

Undervisning

Föreläsningar och gästföreläsningar.

Examination

Skriftligt prov (3 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin