Ohälsa och främjande av hälsa för kvinnor och barn utifrån ett nationellt och globalt perspektiv

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3PE128

Kod
3PE128
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap G2F, Vårdvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 11 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Valbar programkurs, sjuksköterskeprogrammet, termin 5, Uppsala universitet.

Fristående kurs för andra deltagare enligt behörighetskravet, i mån av plats.

Utgörs av teoretiska studier under kursvecka 11-15.

Kursen ges på distans.

Uppläggning för distanskurs: Kursen är nätbaserad och har tre obligatoriska kursdagar förlagt till Campus Uppsala eller deltagande via webbkonferens.

Kursen innehåller Vårdvetenskap 4,5 hp och Medicinsk vetenskap 3 hp.

Undervisningsspråk är svenska. Ges vid behov på engelska.

Behörighetskrav

Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1, 2 och 3 (totalt 90 hp) på sjuksköterskeprogrammet.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Beskriva och tillämpa mänskliga rättigheter och konventionen om barns rättigheter och dess påverkan på barns och kvinnors hälsa nationellt och globalt.
  • Utarbeta en omvårdnadsplan och förklara nutritionens betydelse för barns och kvinnors hälsa i samband med graviditet och barnafödande nationellt och globalt.
  • Identifiera och analysera faktorer som kan påverka hälsan hos barn och kvinnor nationellt och globalt.
  • Analysera och värdera nationella och globala företeelser som påverkar barns och kvinnors hälsa utifrån vetenskapligt, jämlikt, gender och etiskt perspektiv.

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD OCH MEDICINSK VETENSKAP

Teman belyses i ett nationellt och globalt perspektiv

  1. Barns och ungas rättigheter, genus/jämställdhet och jämlikhet och dess påverkan på hälsan.
  2. Ohälsa och främjande av hälsa hos barn och unga: skyddsfaktorer och riskfaktorer, existentiell smärta, barns utsatthet och behov.
  3. Ohälsa och främjande av hälsa i samband med barnafödande och dess påverkan på barnet och kvinnan: mödrahälsovård, nyföddhetsvård, barns hälsa tillväxt och nutrition.

Undervisning

ARBETSFORMER

- Webbföreläsningar

- Arbete i grupp

- Diskussionsforum

- Inlämningsuppgifter varav en uppgift i PM-form

- Seminarier/undervisning på Campus Uppsala eller via webbkonferens

- Litteratur inklusive styrdokument och artiklar

Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera, hörlurar och internetuppkoppling med god prestanda.

Undervisning sker på heltid under 5 veckor. Delar av undervisningen genomförs på engelska.

Obligatoriska moment är introduktion till kursen, seminarier och studieuppgifter.

Examination

Tentamen sker via examinerande seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (totalt 5 tentamensprov).

Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin