Vetenskapligt arbete/specialistarbete

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2PP510

Kod
2PP510
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 december 2018
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Godkänd på alla inslag förutom ett moment från närmast föregående termin.

Mål

Efter genomgångna moment skall studenten kunna:

Moment 1:

Planering, formulering av problemställning m m (3 hp)

Kunskap och förståelse

Redogöra för:

 • Olika typer av arbeten som är möjliga att genomföra;
 • Kraven kopplade till vetenskapligt arbete i allmänhet och specialistarbete i synnerhet;
 • Uppsatsprocessen;
 • Innehållsstrukturen för ett s k uppsats-PM (forskningsplan);
 • Resurser som kan behövas under arbetet;
 • Vanliga problem i arbetet och hur de kan förebyggas;
 • Förekommande forskningsprojekt och befintliga handledarresurser på institutionen

Färdighet och förmåga

 • Inleda arbetet med att formulera en problemställning och specifika frågeställningar i vetenskapligt undersökningsbara termer;
 • Inleda arbetet med att skriva ett uppsats-PM;
 • Inleda sökandet efter en uppsatshandledare

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Vid planering av den egna studien värdera styrkor och svagheter hos olika forskningsmetodologiska alternativ, vidare att reflektera över forskningsetiska aspekter

Moment 2:

Bearbeta, sammanställa och rapportera data (12 hp)

Kunskap och förståelse

Redogöra för:

 • För det genomförda arbetet relevanta kunskaper om teori, empiri och forskningsmetod;
 • Ha fördjupad kunskap om samband mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, samt se sambandets betydelse för yrkesutövningen

Färdighet och förmåga

 • Söka för ett angivet ämne relevant litteratur i forskningsdatabaser;
 • Sammanställa en litteraturintroduktion till ett givet ämne;
 • Formulera en problemställning och specifika frågeställningar i vetenskapligt undersökningsbara termer;
 • Insamla, bearbeta och rapportera relevanta data på ett vetenskapligt sätt;
 • Under arbetet diskutera olika aspekter med handledaren och följa dennes instruktioner;
 • Tolka undersökningsresultaten och diskutera dem utifrån tidigare kunskap;
 • Offentligt försvara sin undersökning genom saklig argumentation kring dess styrkor och svagheter;
 • Kritiskt granska en medstudents vetenskapliga arbete och genomföraen opponering;
 • Genom det vetenskapliga arbetet bidra till utveckling av yrke och yrkesverksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Värdera studiens resultat och kvalitet;
 • Värdera studiens bidrag till befintlig kunskap;
 • Uppvisa vetenskapligt förhållningssätt i arbetet;
 • Identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete

Innehåll

 • Ramar i vid bemärkelse för uppsatsarbete
 • Genomförande av ett vetenskapligt arbete/specialistarbete i sin helhet med stöd från en handledare från institutionen
 • Deltagande i ett ventileringsseminarium
 • Genomförande av opponering

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier samt handledning.

Examination

I slutet av planeringsperioden bedöms studentens skriftliga uppsats PM av en utsedd granskare som därmed ger ett förhandsgodkännande av upplägget för arbetet. Efter genomförd undersökning examineras den studerande vid ett ventileringsseminarium där närvaron är obligatorisk. Examinationen avser både den skriftliga rapporten och det muntliga försvaret. Studenten ska genomföra en opponering på ett godtagbart sätt. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och genomförande av kursen, t ex obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m m framgår av informationen vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen att ta igen resterande moment under nästkommande kurstillfälle och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin