Projekt 1: Projektering av småhus

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE441

Kod
1TE441
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Introduktion till byggteknik, Byggnadsprojektering med ritteknik.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska erhålla kunskaper i husbyggnadsteknik, speciellt beträffande småhusets uppbyggnad samt byggprocessen fram till bygglov. Kunskaperna ska tillämpas vid framtagning av ritningar och byggbeskrivning för ett småhus.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • självständigt upprätta handlingar för ett småhus inför byggskedet i ett BIM program,
 • beskriva olika typer av bärande stommar i småhus, dess anslutande delar och tillhörande huvudfunktioner, samt utforma olika typer av grund-, vägg-, tak- och bjälklagskonstruktioner,
 • redogöra för uppbyggnaden av grund-, golv-, vägg- och takkonstruktioner för småhus,
 • redogöra för markarbeten och beskriva olika grundläggningsmetoder,
 • redogöra för olika laster på småhus,
 • redogöra för byggprocessens olika delar fram till och med bygglov,
 • beskriva de olika lagar och bestämmelser som påverkar parterna i byggprocessen fram till och med bygglov,
 • beskriva de olika rollerna i byggprocessen fram till och med bygglov,
 • samverka i projekt som arbetsform,
 • redogöra för principer avseende hållbarhet,
 • utföra enkla beräkningar för värmeisolering och redogöra för fuktens effekt på byggnadsmaterial och byggnadsdelar,
 • beskriva de olika installationssystem som förekommer i en byggnad och deras påverkan på byggnadens utformning,
 • redogöra för hur installations- och uppvärmningssystem påverkar byggnadens energibalans,
 • beskriva och tillämpa den ritteknik som tillämpas för installationssystemen.

Innehåll

Ritningar och byggbeskrivning för småhus. Uppbyggnaden av ett småhus med erforderliga byggtekniska lösningar som grund-, vägg- och takkonstruktion. Introduktion till AMA-beskrivning (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning). Projektarbetsformen och vad som kännetecknar ett projekt. Hållbarhet och klimatpåverkan med avseende på byggprocess och materialval. Introduktion till installationsteknik och orientering om installationernas påverkan på byggnaders utformning. Byggprocessen, lagar och bestämmelser kopplade till förprojektering av ett småhus. Energibalans. Tillämpning av ritteknik med BIM och CAD som verktyg.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök, seminarier och handledning av gruppvisa projektuppgifter i tre faser.

Examination

Aktivt deltagande vid övningar, studiebesök och seminarier samt skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift 1 (5 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift 2 ( 5 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift 3 (2 hp). Skriftlig tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE434 Byggteknik I, 1TE413 Fältmätning, 1TE421 Rit- och CAD-teknik II eller 1TE404 Byggprocessen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin