Verksamhetssystem och ledning

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG236

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG236
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

15 hp inom Industriell teknik, inkl. Kvalitetsteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för uppbyggnad av, och innehåll i, de olika ISO ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, samt kunna tolka kraven för införande,
  • planera för och visa hur en integrering av ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kan genomföras,
  • planera för och visa hur en implementering av verksamhetssystemen kan gå till i en organisation,
  • planera och genomföra en revision av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 19011,
  • översiktligt beskriva innehåll, tillämpningar och tolkningar av bindande krav som påverkar ledningssystemen,
  • redogöra för nämnda ledningssystemens koppling till hållbar utveckling.

Innehåll

Bakgrund och motiv till standardbaserade ledningssystem. ISO9000-standardernas uppbyggnad, krav samt kvalitetsmanual. Revisionsteknik samt planering, genomförande och uppföljning av revision av kvalitetsledningssystem enligt ISO 19011. Certifieringsprocessen och olika typer av revisioner. Hur styrning och ledning av en verksamhets miljö- och arbetsmiljöaspekter planeras och struktureras med utgångspunkt från bindande krav som påverkar ledningssystemen, ISO 45001 och ISO 14001 samt hur detta kopplas/integreras med kraven i ISO 9001. Miljö- och arbetsmiljölagstiftning, centrala föreskrifter från arbetsmiljöverket, principer och metoder för värdering och hantering av miljöpåverkan. Implementering av verksamhetssystem. Ledningssystemens koppling till hållbar utveckling.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp), skriftligt prov (2 hp), seminarier och fallstudier (4 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin