Datakommunikation och distribuerade system

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT102

Kod
1DT102
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

15 hp matematik, inklusive 5 hp sannolikhet och statistik, och 60 hp datavetenskap, inklusive en fortsättningskurs i programmering och 5 hp datorarkitektur.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara övergripande hur Internet är konstruerat och fungerar.
 • resonera kring designalternativ i de olika skikten i TCP/IP protokollstacken.
 • använda grundläggande verktyg för att undersöka ett nätverk och arbeta på ett distribuerat sätt.
 • redogöra för grunderna inom data- och nätverkssäkerhet.
 • resonera om olika typer av begränsningar i ett Internetbaserat distribuerat system.
 • analysera ett enkelt distribuerat informationssystem.

Innehåll

Kursen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del.

Den teoretiska delen tar upp:

 • Introduktion till nätverk, protokollstackar och dataöverföring.
 • Kärnprotokoll i Internetarkitekturen.
 • Introduktion till routing och forwarding, Ethernet och andra fysiska teknologier.
 • Funktion och konstruktion av vanliga distribuerade system och tillämpningar.
 • Begränsningar som uppstår p.g.a. värdmaskiner, nätverk och mekanismer för distribuerade system.
 • Processer, minnesmodeller, flyttbar kod och middleware.
 • Säkerhetsaspekter, grundläggande kryptologi och nätverkssäkerhet.

Den praktiska delen tar upp:

 • Utforskande av nätverk.
 • Hantering av konflikter i en distribuerad miljö.
 • Konstruktion av enklare nätverk och distribuerade system.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, handledda laborationer samt workshops.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp), muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter och laborationer (2 hp), samt muntlig och skriftlig redovisning av projekt (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kurser i grundläggande datakommunikation, såsom 1DT052 Datakommunikation I, och grundläggande kurser i distribuerade system, såsom 1DT064 Distribuerade system, kan inte räknas in i examen tillsammans med denna kurs. Kursen 1DT066 Distribuerade informationssystem kan inte heller räknas in i examen tillsammans med denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin