Distribuerade informationssystem

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT066

Kod
1DT066
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, System i teknik och samhälle G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp inklusive 10 hp programmering samt genomgången Algoritmer och datastrukturer I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara övergripande hur Internet är konstruerat och fungerar.
 • använda grundläggande verktyg för att undersöka ett nätverk .
 • diskutera grundläggande data- och nätverkssäkerhetsaspekter hos distribuerade system.
 • analysera och presentera i seminarieform ett distribuerat system.
 • designa och analysera ett enkelt distribuerat informationssystem.

Innehåll

 • En introduktion till datorsystem.
 • Introduktion till nätverk, protokollstackar och dataöverföring.
 • Funktion och konstruktion av vanliga distribuerade system och tillämpningar.
 • Centrala begrepp i distribuerade system, som transparens, skalbarhet, middleware, synkronisering, felhantering, konsistens och parallellism.
 • Operativsystem, processer, schedulering, minnessystem och molnabstraktioner.
 • Säkerhetsaspekter, grundläggande kryptologi och nätverkssäkerhet.
 • Grundläggande konstruktioner och begränsningar för Internet-of-Things, som energi, skalbarhet och semantisk interoperabilitet.
 • Analys och presentation av ett nätverksbaserat distribuerat system.
 • Utforskande av nätverk med observationsverktyg för nätverk under drift.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och laborationer.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av seminarier, inlämningsuppgifter och laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas tillsammans med 1DT057, 1DT052, 1DT102, eller 1DT094 i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin