Introduktion till miljö- och vattenteknik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TV000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Efter godkänd kurs ska den studenten kunna:

  • redogöra för några aktuella problemställningar och metoder, som civilingenjörer i miljö- och vattenteknik arbetar med,
  • översiktligt beskriva några aktuella miljöproblem och tekniska metoder för att analysera och åtgärda,
  • göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter,
  • planeten Jordens bildning, tredimensionella uppbyggnad och de processer som kontinuerligt förändrar Jorden,
  • redogöra för bildning och tillgång på naturresurser och hur detta sätter randvillkor för människors livsmiljö och möjlighet till teknisk utveckling,
  • översiktligt beskriva egenskaper hos olika akvatiska system och viktiga processer inom och mellan olika delar av det akvatiska systemet,
  • skriva en enklare rapport inom miljö- och vattenteknik,
  • utnyttja de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom programmet samt ha kännedom om de regler som gäller för att använda universitetets IT-system.

Innehåll

Metoder och tillämpningar inom miljö- och vattenteknik inklusive matematiska modeller och datorberäkningar.

Globala och lokala miljöfrågor, människans påverkan på mark, vatten och luft. Jordens bildning och utveckling. Mineral, bergarter, jordarter samt vatten- och energiresurser. Svensk kvartärgeologi och geomorfologi. Abiotiska förhållanden i olika akvatiska system samt dessa systems biologiska struktur och funktion såsom primärproduktion, näringskedjor och näringsvävar. Rapportskrivning.

Datorintroduktion samt introduktion till Excel. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Etik i ingenjörsyrket.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar, seminarier och exkursion.

Examination

Kontinuerlig examination genom deltagande i exkursion (1 hp), seminarier och gruppövningar (3 hp), datorintroduktion (1 hp) och godkänd rapport (1 hp) samt skriftlig examination (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin