Analytisk kemi med läkemedelsinriktning

6,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FK407

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FK407
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk kemi G1F, Farmaceutisk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 11 juni 2019
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Allmänt

Kursen ingår i receptarieprogrammet.

Behörighetskrav

Alla kurser på receptarieprogrammets termin 1 har genomgåtts.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

* ge exempel på hur analytisk kemi används vid utveckling och kontroll av läkemedel

* beräkna och redogöra för grundläggande statistik och analysresultatens prestanda med avseende på precision och riktighet

* redogöra för betydelsen av kemiska jämvikter för läkemedels utveckling och kontroll samt kunna tillämpa detta med beräkningar

* redogöra för de grundläggande principerna för spektroskopi

* redogöra för de grundläggande principerna för separation

* dokumentera i labjournal

Innehåll

Kursen är huvudsakligen inriktad på grundläggande principer och metoder för läkemedelsanalys med applikationer inom både kvantitativ och kvalitativ produkt- och bioanalys. Utöver detta inriktar sig kursen på att belysa grundläggande mätosäkerhet såsom riktighet och precision i mätdata. Kursen behandlar jämviktslära och innehåller allmän introduktion till ämnet, förståelse för, samt beräkningar inom, delområdena pH, buffert, löslighet samt tillämpningen av denna teori inom titrering, vätske-vätskeextraktion och fastfasextraktion. Vidare introduceras viktiga tekniker för analys av läkemedel med fokus på vanligt förekommande separations- (gas- och vätskekromatografi) samt detektionstekniker (UV/VIS-, fluorimetri och masspektrometri). Kursen kommer även applicera de teoretiska kunskaperna i form av laborativa moment som redovisas i labprotokoll.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och seminarier.

Obligatoriska moment: Samtliga moment i samband med laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (5,5 hp), godkänd laborationskurs (1 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

För att få delta i laborationskursen krävs godkänd säkerhetsdugga från kursen Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist

Kursen kan inte ingå i samma examen som Allmän kemi med läkemedelsinriktning 3FK104 eller Läkemedels struktur och analys 3FK332 på grund av överlapp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin