Bibliografiskt projekt i tillämpad bioteknik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG356

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG356
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Tillämpad bioteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Genomgången kurs Tillämpad bioteknik-startkurs 15 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av tillämpad bioteknik.
  • kunna söka, värdera och sammanställa vetenskapliga publikationer inom ett valt forskningsområde.
  • med korrekt språk skriftligt presentera den vetenskapliga sammanställningen.

Innehåll

En självständig genomgång och sammanställning av vetenskaplig litteratur inom ett valt forskningsområde genom litteratursökning i databaser och bibliotek. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten:

  • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta teoretiskt genom litteratursökningar samt presentera arbetet muntligt och skriftligt

Undervisning

Kursen ges i form av individuell handledning.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd skriftlig presentation av litteraturprojektet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin