Informationssystem C: Informationsinfrastruktur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS065

Kod
2IS065
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen tillhör biområdet databasteknik.

Behörighetskrav

60 hp informationssystem eller motsvarande

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

* redogöra för definitioner och perspektiv på begreppet informationsinfrastruktur,

* beskriva olika typer av informationsinfrastrukturer

* redogöra för lagars och standarders grundläggande betydelse för uppbyggnaden av informationsinfrastrukturer,

* förklara betydelsen av institutionella objekt och identifierare i samband med informationsinfrastrukturer,

* redogöra för designteori och designkontext för utveckling av informationsinfrastrukturer,

* redogöra för designprinciper för informationsinfrastrukturer.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

* utforma konceptuella modeller i ett informationsinfrastruktursammanhang,

* analysera lagar och standarder med utgångspunkt, och dess relation till, informationsinfrastrukturen,

* utforma Application Infrastructure Interfaces (API) med utgångspunkt från konceptuella modeller,

* utforma system-till-system tjänster,

* planera projktarbete i samverkan med andra projektdeltagare.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

* analysera och utvärdera informationsinfrastrukturens betydelse ur ett samhällsperspektiv,

* utvärdera olika designval med avseende på olika delar av informationsinfrastrukturen/e-infrastrukturen,

* analysera och värdera informationskvalitet i relation till olika delar av informationsinfrastrukturen.

Innehåll

I kursen diskuteras begreppet informationsinfrastruktur, karakteristiska egenskaper hos informationsinfrastrukturer beskrivs, samt olika typer av informationsinfrastrukturer. Betydelsen av lagar och standarder för uppbyggnad och vidareutveckling av e-infrastrukturer analyseras. Designteorier för vidareutveckling och kultivering av informationsinfrastrukturer behandlas, samt olika designkontexter som utgör förutsättningar för utvecklingen. Utveckling och design av informationskontrakt behandlas med utgångspunkt från konceptuella modeller med fokus på institutionella objekt och design av identifierare. Interoperabilitet på teknisk, organisatorisk och institutionell nivå analyseras, samt dess relation till informationskvalitet.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier och laborationer.

Examination

Kursen examineras via obligatoriska moment, inlämningsuppgifter och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin