Informationssystem C: Internetbaserade system

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS053

Kod
2IS053
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

60 hp informationssystem eller motsvarande inklusive 7,5 hp databaser och 7,5 hp objektorienterad programmering.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

* förklara de grundläggande principerna för datorkommunikation från den fysiska nivån upp till och med applikationsnivån,

* förklara grundläggande protokoll för att åstadkomma datorkommunikation på olika nivåer,

* förklara begreppet internetworking,

* förklara grundläggande klient-server tjänster i en internetinfrastruktur,

* förklara blockkedjeteknik,

* förklara asymmetrisk kryptering

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

* implementera integrerade tjänster och applikationer,

* konstruera en klient-server tjänst med en internetinfrastruktur,

* konstruera program som kommunicerar med protokollstacken med hjälp av socket API,

* utföra asymmetrisk kryptering för att skydda nätverkskommunikation.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

* kritiskt utvärdera grundläggande metoder för exekvering server-side respektive client-side,

* utvärdera lämpliga tillämpningar av kryptografi,

* bedöma konsekvenserna av blockkedjeteknik för näringsliv och finansiella system.

Innehåll

Kursens fokus ligger på nätverksprogrammering och datorkommunikation, exempelvis tillämpning av mjukvaruarkitekturen representational state transfer (REST) vilken möjliggör kommunikation över kommunikationsprotokollet HTTP (hypertext transfer protocol) mellan klient och server (dvs. client- and server-side programmering). Kursen inleder genom att behandla detta och andra kommunikationsprotokoll i förhållande till protokollstackar såsom TCP/IP-stacken och dess lager. Därefter behandlas olika nätverkstekniker såsom LAN (local area network) och WAN (wide area network). Vidare diskuteras konceptet Internetworking. Internetworking beskriver bl.a. hur mindre nätverk tillsammans utgör ett större nätverk, exempelvis Internet. I denna diskussion behandlas även grundläggande begrepp såsom IP-addressering, IPv6, UDP och TCP. Därtill så behandlas olika säkerhetstekniker såsom asymmetrisk kryptografi, certifikat samt blockkedjeteknik.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin