Tillämpad bioinformatik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB513

Kod
1MB513
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp samt Genombioinformatik, och Genombiologi eller Molekylär evolution och fylogenianalys.

Mål

Kursen fokuserar på att tillämpa förvärvade kunskaper i bioinformatik på biologiska problem.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur och innehåll i bioinformatiska databaser
  • definiera ett biologiskt problem från pågående forskning i bioinformatiska termer samt planera och genomföra ett projekt för att lösa problemet
  • tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i bioinformatik samt söka upp, utvärdera, tillämpa och vid behov vidareutveckla existerande bioinformatiska verktyg
  • kommunicera projektets fortskridande inom studentgruppen såväl med personer utan bioinformatisk specialkompetens
  • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat och presentera dessa i skriftlig och muntlig form

Innehåll

Studierna genomförs i form av mindre projektarbeten inom aktuella problemområden. Dessa kan vara t.ex. molekylära evolutionsmodeller, sekvensinpassning, genprediktion och genomannotering, fylogenianalys, expressionsanalyser och metaboliska reaktionsvägar eller proteinstrukturer och RNA-strukturer. Kursen innehåller också seminarier där projektens fortskridande diskuteras samt litteraturseminarier.

Undervisning

Projektarbete och seminarier.

Examination

Seminarier 2 hp och projekt 8 hp. Aktivt deltagande i forsknings-, projekt- och litteraturseminarier. Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin