Multivariat dataanalys och försöksplanering

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB344

Kod
1MB344
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

60 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Beräkningsvetenskap I, Sannolikhet och statistik samt Linjär algebra II. Genomgången Programmeringsteknik II.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa och teoretiskt redogöra för några av de grundläggande metoderna inom explorativ multivariat dataanalys; datakomprimering och visualisering med hjälp av principal-komponentanalys och klustringsanalys.
  • tillämpa grundläggande försöksplaneringsteknik såsom faktoriell prediktiv multivariat dataanalys;konventionell minsta kvadratanpassning till linjära modeller och design av linjära diskriminantfunktioner för klassificering.
  • tillämpa grundläggande försöksplaneringsteknik; faktoriell design och responsytedesign i två nivåer.
  • implementera och utföra analyser och tolkningarna med hjälp av minst en generell mjukvarubaserad analysmiljö t.ex. MATLAB eller R

Innehåll

Explorativ multivariat dataanalys: principalkomponentanalys och grundläggande hierarkisk klustring. Prediktiv multivariat analys: linjär och kvadratisk modellering med hjälp av minsta kvadratanpassning samt latent variabelmodellering. Design av klassificeringsmodeller i form av närmaste grannemetoden, linjära diskriminatnfunktioner och SIMCA. Modellval och prestandauppskattning. Försöksplanering: Design i två nivåer för screening och för responsytemodellering. Optimering med hjälp av simplexmetoden. Implementation och tillämpningar: Datorövningar i MATLAB delvis med hjälp av data från verkliga tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, räkneövningar, datorövningar.

Examination

Datorövningar, inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin