Miljövård, översiktskurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG401

Kod
1BG401
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens mål är att ge översiktlig orientering och grundläggande kunskaper om miljövårdsfrågor samt att ge träning i förmågan att kritiskt sätta in miljövårdsfrågorna i deras samhälleliga sammanhang.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • översiktligt beskriva miljövårdens naturvetenskapliga grund inom biologi, kemi och fysik
  • översiktligt beskriva miljölagstiftningen och samhällets styrmedel inom miljövården
  • översiktligt beskriva miljöarbetet inom förvaltning, industri och areella näringar
  • inhämta och kritiskt utvärdera information om miljöfrågor från litteraturen och från internet
  • självständigt beskriva och sammanfatta viktiga miljöproblem och potentiella åtgärder i tal och skrift
  • redogöra för och kritiskt diskutera värdegrunder inom miljövården
  • motivera och argumentera för sina åsikter om miljöfrågorna och hur de ska lösas
  • sätta in miljöproblem och hållbar utveckling i ett globalt sammanhang.

Innehåll

Naturlandskap, kulturlandskap och odling (3 hp):

Biologiska och ekologiska grunder. Organismens, populationens, organismsamhällets och ekosystemets uppbyggnad och funktion. Organismernas - även människans - inordning i naturliga kretslopp. Näringsvävar. Landskapsvård, landskapsekologi, landskapshistoria, markanvändning och markskydd. Kulturlandskapets och skogsområdens omvandling i nutid. Olika odlingssystem, inklusive KRAV-odling. Naturresursernas bevarande för framtiden. Naturvård, inklusive exkursion till naturreservat.

Energifrågor och urban miljö (3 hp):

Nutida och framtida energianvändning. Olika energisystem. Metoder att minska energianvändningen.

Luftföroreningarnas effekter och tekniska och ekonomiska frågor för att lösa dessa. Bullerproblem, bullerkällor, bullermätning och bullerbekämpning. Bullrets effekter på människan och hennes miljö.

Restaurering av exploaterade miljöer.

Ekonomi och miljöledningssystem (3 hp):

Miljön i samhällsplanering och samhällsekonomi. Miljöledningssystem och miljöcertifiering. Fysisk och ekonomisk planering, intressekonflikter, ekonomiska och rättsliga styrmedel. Opinionsbildning i miljövårdsfrågor. Miljöetik. Miljövårdens organisation.

Globala frågor och toxikologi (3 hp):

Globala aspekter av miljövårdsproblematiken, särskilt miljövårdsproblem i u-länder och frågor om hållbar resursanvändning. Grundläggande klimatfaktorer. Klimatförändringar.

Kemikalier och miljön, gifter i naturen. Cellens organisation. Hur giftverkan mäts. Gifternas direkta och indirekta effekter, särskilt biologiska effekter på människan och andra organismer. Grundläggande medicinska aspekter, som cancerrisker, genetiska störningar och fosterskador. Evolution. Genmodifierade organismer.

Miljörätt och regeringens miljömål (3 hp):

Miljövårdens rättsliga reglering. Exempel på tillämpning av miljölagen.

Regeringens miljömål och delmål.

Vattnets kretslopp och vattenkemi. Mänsklig påverkan i korta och långa tidsperspektiv på vattenrecipienten.

Jord- och bergtäkter. Jordmånen och marken och dess tolerans mot yttre förändringar. Avfallets inverkan på miljön. Kretsloppstänkande i avfallshanteringen.

Bevarande av naturmiljöer.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppseminarier och exkursioner.

Deltagande i seminarier och exkursioner är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker fortlöpande under kursens gång. För att kursen skall bedömas som godkänd fordras godkänt resultat på skriftliga hemuppgifter och övriga obligatoriska moment på alla delkurser som motsvarar 3 hp vardera.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin