Fasta tillståndets teori

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA556

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA556
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Kvantmekanik och Fasta tillståndets fysik.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten känna till och kunna använda olika teoretiska modeller för elektronstrukturer, gittervibrationer och transport hos fasta material samt kunna värdera modellernas giltighet, applicerbarhet och begränsningar.

Innehåll

Rymdgruppssymmetri. Fermiytor. Elektroner och fononer i kristaller. Metallteori. Bortom en-elektron-modellen. Harmoniska och anharmoniska effekter i kristaller. Elektrisk och termisk transport hos fasta material.

Undervisning

Föreläsningar och lektionsövningar.

Examination

I anslutning till kursen ges inlämningsuppgifter med problem och beräkningsuppgifter. Kursen avslutas med ett muntligt förhör som tillsammans med inlämningsuppgifterna är betygsgrundande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin