Mätteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA513

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA513
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys, Beräkningsvetenskap I.

Mål

Kursen skall förbereda för fortsatta laborativa studier i fysikämnen.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • utforma och utföra fysikaliska experiment för att ge svar på en problemställning
 • hantera de vanligaste mekaniska och elektriska mätinstrumenten
 • koppla upp grundläggande elektronikkretsar utifrån ett givet schema
 • planera och utvärdera experiment utifrån uppskattade osäkerhetskällor och olika utformning av mätningar
 • programmera grundläggande datoriserade mätningar och analysera data med MATLAB, Excel eller motsvarande programmerings- och beräkningsverktyg
 • grunderna i skriftlig presentationsteknik och kunna argumentera för sina experimentella observationer.

Innehåll

 • Utformning av fysikaliska experiment från design till rapportering.
 • Mätosäkerhetsbegreppet och mätvärdesbehandling (medelvärde, mätosäkerhetsberäkningar, minsta kvadratanpassningar, diagramritning) med dator (MATLAB, Excel).
 • Elektriska mätinstrument (digitalmultimeter, oscilloskop, funktionsgenerator) och grundbegrepp (ström, spänning, resistans/impedans, frekvens, pulser, filter).
 • Elektriska givare och grundläggande elektronikkomponenter med kopplingsövningar utifrån ett givet schema.
 • Instrumentstyrning och mätdatainsamling med dator (MATLAB).

Kursens inriktning och innehåll är huvudsakligen laborativt med många praktiska övningar. Kursen använder moment från Beräkningsvetenskap II (icke linjära ekv-sys, optimering) och Sannolikhet och statistik (normalfördelning) men ur ett användarperspektiv. För bakomliggande teori hänvisas till senare kurser.

Undervisning

Föreläsningar men främst lektionsövningar i laboratoriet och laborationer.

Examination

För godkänd kurs (betyg 3) fordras först att laborationsrapporter och obligatoriska inlämningsuppgifter inlämnats inom utsatt tid och godkänts. Därefter ges en laborativ examination med mät- och datoruppgifter. För godkänt måste då en obligatorisk mätuppgift klaras medan högre betyg beror på graden av måluppfyllelse i övriga uppgifter.

Sista inlämningsdag för laborationsrapporter och obligatoriska inlämningsuppgifter bestäms av kursansvarig lärare vid kursens början i samband med kursens startkonferens. Nya laborationstillfällen anordnas 1-2 veckor före schemalagda omtentamenstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Flervariabelanalys (partiella derivator) bör ha lästs eller åtminstone läsas samtidigt med denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin