Människan och naturen

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV001

Kod
1MV001
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera olika perspektiv på hållbar utveckling;
  • uppvisa grundläggande kunskaper om orsakerna till och möjliga lösningar på ett antal hållbarhetsproblem;
  • uppvisa förmåga att reflektera kring sin egen roll i hållbarhetsproblematiken;
  • relatera sitt akademiska specialområde eller sina yrkesval till hållbarhetsproblematiken.

Innehåll

En bred orientering i komplexa miljö- och utvecklingsproblem såsom resursförbrukning, energiförsörjning, klimatförändringar, vattenbrist, global livsmedelsförsörjning, överkonsumtion och fattigdom, hälsa och orättvisor. Olika samhällsaktörers roller samt möjliga lösningar på dagens miljö- och utvecklingsproblem, globalt och lokalt. Etiska och filosofiska perspektiv såsom människans förhållningssätt till naturen och individens ansvar i samhällsförändringen.

Undervisning

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar med uppföljande frågestund och gruppdiskussion. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningen präglas av eftertanke, ifrågasättande och aktivt studentdeltagande, där sammanhangen mellan de globala överlevnadsfrågorna och kursdeltagarnas ämnesområden belyses.

Examination

Löpande examination genom skrivuppgifter och projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin