Grundvatten

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV442

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV442
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp och Markvetenskap 15 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de grundläggande principerna för markvattnets och grundvattnets strömning
  • lösa problem beträffande grundvattenutvinning och mänsklig påverkan på grundvatten
  • använda en grundvattenströmningsmodell
  • analysera styrkor och begränsningar hos en grundvattenmodell

Innehåll

Grundvattenflöde: Grundläggande fysikaliska begrepp. Stationärt och transient flöde. Flödesnät. Grundvattenresurser: karakterisering av akviferer, grundvattenbildning,

Grundvattenhydraulik, provpumpningsmetodik (fältprovpumpning och simulering).

Föroreningstransport med grundvatten. Grundvattenströmningsmodeller.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner samt datorlaborationer och fältarbete.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp), laborationer (1 hp) och fältarbete (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin