Atmosfärens dynamik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME026

Kod
1ME026
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Atmosfärsfysik 15 hp

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva dynamiken hos vädersystem på den synoptiska skalan
  • använda matematiska modeller som beskriver atmosfärens strömning och utveckling
  • göra enklare väderprognoser genom att utgå från strömningen högre upp i atmosfären
  • redogöra för de processer som påverka hög- och lågtrycksutveckling
  • beskriva inverkan som jordytan har på strömningen i atmosfären
  • tolka och analysera synoptiska väderkartor
  • tillämpa atmosfärsdynamik på synoptiska vädersituationer

Innehåll

Atmosfärens tredimensionella struktur från en dynamisk och synoptisk synvinkel, baroklin instabilitet, frontutveckling, luftmassor, virvlingsändring i atmosfären och dess koppling till vädret, jordytans växelverkan med atmosfären, analys och tolkning av väderkartor på olika skalor, jetströmmar, termisk vind

Undervisning

Föreläsningar och laborationer

Examination

Skriftlig examination, laborationer (kartanalys).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin