Luftvård

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV025

Kod
1TV025
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp

Mål

Kursen syftar i att ge studenten en överblick av luftföroreningar (gaser, partiklar, ljud och ljus). Störst fokus läggs på de kemiska och ljudrelaterade aspekterna inom luftvårdsområdet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera mätdata för olika typer av luftföroreningar (gaser, partiklar, ljud och ljus) och förklara deras variation i tid och rum
  • redogöra för tekniker som används för att minska mängden av olika luftföroreningar
  • redogöra för de kemiska omvandlingarna av luftföroreningar som sker i atmosfären
  • förklara de processer som styr ljudutbredning i atmosfären samt genomföra enkla beräkningar om ljudutbredning
  • tillämpa sina kunskaper om det atmosfäriska gränsskiktet genom att kunna utföra beräkningar av luftföroreningsspridning i atmosfären
  • redogöra översiktligt för gällande miljökvalitetsnormer och miljömål för luftföroreningar i Sverige

Innehåll

Kemisk omvandlig av gaser i atmosfären och spridning av föroreningar på lokal och global skala (processer och spridningsberäkningar). Tekniker för rening av föroreningar i partikel- och gasform. Gällande miljökvalitetsnormer och miljömål för luftföroreningar.

Ljudutbredning i atmosfären utomhus (grundläggande akustik), vädrets inverkan (refraktion, absorption, spridning och markdämpning) och hur ljudnivåer varierar under dygnet/året. Studenten får även kunskap om metoder och modeller som i dagsläget används inom konsultbranschen samt tekniker för att dämpa ljud.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer, inlämningsuppgifter, seminarier, , studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), inlämningsuppgifter och laborationer (3 hp), aktivt deltagande i obligatoriska moment bl.a. studiebesök och seminarier (3 hp) samt muntliga redovisningar (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin