Paleobiologins grunder

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1PA041

Kod
1PA041
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp geovetenskap eller biologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera paleobiologiska principer med avseende på fossila avlagringar, bevaring, inkluderande exceptionell bevaring, fylogeni, evolution och klassificering ur ett paleontologiskt perspektiv
  • identifiera viktiga fossila evertebratgrupper
  • rekonstruera miljö och ekologi med utgångspunkt ur valda evertebratgrupper, både i laboratoriet och i fält
  • identifiera och tillämpa metoder för att studera och utvärdera fossila samlingar
  • kritiskt utvärdera paleobiologiska kontroverser med utgångspunkt i den vetenskapliga litteraturen

Innehåll

Fossil och fossilbildning. Paleobiologiska och evolutionära principer. Klassificering och fylogeni. Evolution ur ett paleontologiskt perspektiv. Paleoekologi. Aktuella frågor inom paleobiologi. Praktiskt arbete med fossil.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier och fältkurs.

Examination

Skriftlig tentamen (7.5 hp). Laborationer och fältkurs (2.5 hp), aktivt deltagande i seminarier (2.5 hp), skriftlig uppsats (2.5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Fältkursen är förenad med rese- och boendekostnader för studenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin