Teknikbaserat entreprenörskap

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE777

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE777
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. Industriell projektledning eller Industriell ekonomi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa olika teoretiska konceptualiseringar för att analysera olika former av entreprenörskap som t ex akademiskt entreprenörskap, teknikbaserat entreprenörskap och alternativa former av entreprenörskap,
  • kritiskt reflektera över de normer som utgör den dominerande versionen av entreprenörskap,
  • skapa en hypotetisk affärsprocess för kommersialisering av en tekniskt grundad affärsidé,
  • redogöra för hur forskning om entreprenörskap förhåller sig till populärkulturella beskrivningar av entreprenörskap samt entreprenörskap som praktik.

Innehåll

Teoretiska konceptualiseringar av olika former av entreprenörskap. Analys av affärsmöjligheter samt uppstart och drift av entreprenörsprocesser baserade på ny teknisk kunskap och nya tekniska möjligheter. Beskrivning av relationen mellan forskning om entreprenörskap och kommersialiseringsprocesser i praktiken.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, praktikfall och projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (2,5 hp) samt skriftlig rapportering av projektarbete (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin