Projekt 3: Flerbostadshus i staden

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE446

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE446
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

60 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik inklusive Projekt 1: Projektering av småhus. Dimensionering av konstruktion samt Projekt 2: Detaljprojektering av småhus ska vara genomgångna.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för den historiska utvecklingen av staden och den svenska stadsarkitekturen, samt för olika begrepp som brukar användas inom området bebyggelseplanering,
  • beskriva stadens fysiska delar såsom byggnader, parker, trafikleder samt redogöra för de planinstrument som gäller vid bebyggelseplaneringen,
  • redogöra för samhällets krav på byggnader samt kring gällande lagstiftning,
  • skissera en grundläggande stadsplan till en mindre stadsdel,
  • självständigt utforma planlösningar för bostäder av olika storlekar,
  • självständigt utforma byggnader och byggnadsdetaljer med hänsyn till både tekniska, funktionella och estetiska krav,
  • utföra konstruktionsberäkningar och dimensionera olika byggnadsdelar inom projektet,
  • planera installationer i ett flerbostadshus samt redogöra för hur dessa installationer kan påverka byggnadernas brandskydd samt vilka metoder som finns för att förhindra spridning av brand- och brandgas.

Innehåll

Historien kring stadens framväxt. Byggnadstradition och arkitekturens utveckling i Sverige. Lagar och föreskrifter och dess

påverkan på fysisk planering. Skissarbete och redovisning av byggnader. Utformning av planlösningar för bostäder av olika storlek. Utformning av flerbostadshus med hänsyn till tekniska, funktionella och estetiska krav. Inbegripet hållbart

byggande, installationsteknik, byggnadskrav såsom brandskydd och akustik. Konstruktionsberäkningar på del av projektet. Brandskydd av installationer.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök, seminarier, övningar och handledning av projektuppgifter.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift 1 samt aktivt deltagande vid studiebesök och seminarier (5 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift 2 (5 hp). Skriftlig tentamen (2 hp). Inlämningsuppgift (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE400 Bebyggelseplanering och byggnadsutformning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin