Grundläggande människa-datorinteraktion

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV061

Kod
2IV061
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Människa-datorinteraktion G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten en översikt över människa-datorinteraktionsområdet med speciell tonvikt på faktorer som har betydelse för att skapa väl fungerande program i ett organisatoriskt perspektiv.

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

Kunskaper och förståelse:

- kunna redogöra för några viktiga grundläggande begrepp inom människa-datorinteraktion

- kunna översiktligt redogöra för de teoretiska grunderna till begreppet användbarhet

- kunna redogöra för några viktiga designprinciper för användargränssnitt

- kunna redogöra för människa-datorinteraktionens roll i utvecklingsarbetet

- känna till några viktiga grundläggande utvärderingsmetoder av användbarhet

- känna till det organisatoriska sammanhangets betydelse för skapandet av användbara datorsystem

Färdighet och förmåga

- kunna diskutera ett systems användbarhet

- veta var ytterligare information om olika delar av människa-datorinteraktionsämnet kan hittas

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa medvetande om att olika designlösningar kan ha en stor betydelse för användarna av de designade systemen

- kunna reflektera över olika sätt att använda kunskaper från människa-datorinteraktionsområdet i utvecklingsarbete

Innehåll

Definitioner av grundbegrepp, organisation och användbarhet, interaktiva teknologier, människan som informationsbehandlare, utvärderingsmetoder, designprinciper, utvecklingsmetoder

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Examination

Tentamen, seminarier, projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej räknas in i examen med 2IS059.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin