Interaktionsdesign

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS059

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS059
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Vad gäller kunskaper och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp inom människa-datorinteraktion,
  • beskriva och förklara viktiga designprinciper och utvärderingsmetoder för användargränssnitt,
  • redogöra för människa-datorinteraktionens roll i systemutvecklingsarbete,
  • förklara det organisatoriska sammanhangets betydelse för skapandet av användbara datorsystem.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

  • motivera val av designprinciper i arbeten med gränssnitt,
  • tillämpa utvalda utvärderings- och utvecklingsmetoder i gränsnittsutveckling.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

  • analysera och värdera designlösningar utifrån användarnas behov givet ett visst kontext,
  • beskriva och analysera olika sätt att tillämpa kunskaper från människa-datorinteraktionsområdet i ett systemutvecklingsprojekt.

Innehåll

Kursen ger studenterna en översikt av grundläggande begrepp som används inom människa-datorinteraktion med särskilt fokus på betydelsen av människa-datorinteraktion i organisatoriska sammanhang. Detta innebär att studenterna studerar användbarhet och interaktiv teknik genom information som samlats in från användarna. Kursen kommer att fokusera på en användarcentrerad syn på utveckling med mänskliga behov, tankeprocesser och verkliga situationer som nödvändiga komponenter i digitala system. Kursen erbjuder studenterna relevanta designprinciper, utvecklings- och utvärderingsmetoder som behövs för att utveckla egna produkter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projektarbete.

Examination

Tentamen, seminarier, projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Övriga föreskrifter

Kursen ger inte behörighet till fortsättningskurser inom informationssystem.

Kursen kan ej räknas in i examen med 2IV061.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin