Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE045

Kod
4PE045
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 23 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Behörighetskrav

Matematik I (för grundlärarprogrammet F-3)

Mål

Syftet med kursen är att ge en breddning och fördjupning av matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier och perspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursens innehåll bygger vidare på kursen Matematik I och utgör en grund för den avslutande kursen i matematik för grundlärarprogrammet årskurs F-3.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

 • självständigt lösa matematiska uppgifter, samt kunna redogöra såväl muntligt som skriftligt för olika lösningsalternativ samt resonera kring olika för- och nackdelar med olika lösningar
 • beskriva innebörden av och använda matematiska och didaktiska begrepp, samt tillämpa dessa för att värdera olika val beträffande undervisning och lärande i matematik
 • föra didaktiska och matematiska resonemang, såväl muntligt som skriftligt
 • redogöra för teorier gällande matematisk begreppsutveckling och lärande i matematik
 • planera en undervisningssituation och motivera sina val utifrån matematiska begrepp, didaktiska perspektiv och skolans styrdokument
 • använda och värdera olika undervisningsmaterial, tekniker och estetiska uttrycksformer för att representera ett matematiskt innehåll
 • analysera och värdera matematikuppgifter utifrån teorier gällande problemlösning, matematisk begreppsförståelse och språkets betydelse för lärande i matematik
 • använda olika problemlösningsstrategier
 • analysera vetenskapliga texter inom matematikdidaktik.

Innehåll

Kursen behandlar nedanstående områden:

 • Lärande och undervisning för årskurs F-3 avseende geometri, algebra och problemlösning.
 • Geometriska begrepp och satser som är centrala för grundskolan, däribland omkrets, area, volym, vinklar, skala, konstruktioner, likformighet samt enkla bevis.
 • Algebra som är central för grundskolan, däribland uttryck, ekvationer, mönster, grafer och funktioner.
 • Problemlösning.
 • Datalogiskt tänkande.
 • Matematiska förmågor.
 • Matematikdidaktiska teorier.
 • Pedagogisk planering.
 • Presentationstekniker och visuell konkretion.
 • Matematikdidaktik som vetenskapsområde.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Obligatoriska seminarier och workshops kan förekomma och kräver då aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen, skriftlig inlämningsuppgift och obligatorisk undervisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin