Rysslands roll i världspolitiken

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2EU001

Kod
2EU001
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Euroasiatiska studier A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 augusti 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Antagen till masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier samt 7,5 hp från kursen Rysslands och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för och resonera kring Rysslands roll och uppträdande i dagens världspolitik och i regionen,
  • redogöra för teorier om och perspektiv på internationella relationer,
  • redogöra för hur medier har använts för att främja Rysslands utrikespolitiska intressen.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • självständigt tillämpa teorier om och perspektiv på internationella relationer för att analysera och förklara rysk utrikes- och säkerhetspolitik,
  • planera, genomföra och presentera (muntligt och skriftligt) mindre forskningsuppgifter.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • kritiskt granska och problematisera olika teoretiska perspektiv och tillvägagångssätt som presenteras i kurslitteraturen,
  • kritiskt granska, värdera och analysera vetenskapliga källor, rapporter och mediebevakning av rysk utrikes- och säkerhetspolitik.

Innehåll

Kursen består av tre delar. I kursens första del kommer teoretiska synsätt att diskuteras med särskild betoning på Rysslands roll i det post-sovjetiska området och med särskild inriktning på konflikten i Ukraina. Dessutom kommer de teoretiska perspektiven också att belysa den ryska utrikespolitiken på olika internationella områden, inklusive Rysslands förbindelser med Förenta staterna, Europeiska unionen, Kina och Mellanöstern. I kursens andra del diskuteras mediernas roll och analyser görs av hur Ryssland har använt medier som RT, Sputnik och sociala medier för att främja sina utrikespolitiska intressen. I den tredje delen kommer studenterna att författa en uppsats.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin