Toxikologi för civilingenjörsstudenter

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FX221

Kod
3FX221
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2019
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Allmänt

Ersätter och motsvarar 3FX321 Toxikologi för civilingenjörsstudenter, 7,5 högskolepoäng

Behörighetskrav

Minst 180 hp inom programmet inklusive Fysiologi och molekylär cellbiologi, Farmakologi för civilingenjörsstudenter, Läkemedelskemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för toxikologiska grundbegrepp och olika verkningsmekanismer bakom läkemedels och andra kemikaliers potentiella allmäntoxiska, carcinogena, teratogena och reproduktionstoxikologiska effekter
  • utnyttja toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering för att bedöma rapporterade kliniska biverkningar och miljörelaterade hälsorisker hos människa
  • resonera kring begreppet hållbar utveckling ur ett läkemedelsperspektiv
  • ge exempel på och kunna beskriva olika matematiska extrapoleringsmodeller som kan användas vid uppskattning av miljörelaterade cancerrisker.

Innehåll

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi, och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering. Följande moment kommer då att ingå: Toxikologiska grundbegrepp; Toxikologiska aspekter på absorption, distribution, metabolism och utsöndring (ADME); Mekanismer för läkemedels och andra kemiska substansers ogynnsamma verkan i större organsystem; Genetisk toxikologi; Kemisk carcinogenes; Reproduktionstoxicitet; Embryotoxicitet/teratogenicitet; Toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering. Under kursen behandlas även vad hållbar utveckling kan innefatta när det gäller läkemedelssäkerhet och kemikaliehantering i allmänhet.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Obligatoriska moment: Riskbedömningsuppgift och fördjupningsarbete om matematiska extrapoleringsmodeller vid uppskattning av miljörelaterade cancerrisker, samt redovisningar.

Examination

Prov (individuell skriftlig examination) sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen 5 hp (provkod), godkänd riskbedömningsuppgift 1 hp (provkod) och godkänd fördjupningsuppgift om matematiska extrapoleringsmodeller 1,5 hp (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin