Professionell utveckling 4: Apotekare - forskning och kritisk granskning

3 hp

Kursplan, Grundnivå, 3AP004

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3AP004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 april 2019
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Allmänt

Kurser i professionell utveckling löper genom hela utbildningen med syfte att stärka studentens professionella identitet och utveckling. Dessa kurser omfattar verklighetsbaserade frågeställningar, vetenskapliga metoder och arbetssätt, samt muntligt och skriftlig kommunikation relaterat till professionen. Kurserna kompletterar övrig färdighetsträning inom programmet och ges i nära anknytning till och parallellt med övriga kurser under terminen. Kurserna avser belysa vikten av integrerad kunskap för att lösa kvalificerade yrkesrelaterade frågeställningar. Genom dessa kurser ges studenten möjlighet att öka sin självkännedom, att träna sin förmåga att arbeta i team samt att reflektera över framtida yrkesroller, etik och professionellt förhållningsätt. Kurserna i professionell utveckling examineras terminsvis.

Behörighetskrav

Samtliga kurser på apotekarprogrammets termin 1-2 är godkända, med undantag av ett kursmoment och en tentamen, samt att alla kurser på termin 3 har genomgåtts.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • analysera vetenskapliga originalartiklar på engelska och då särskilt fokusera på studiens syfte, metod, resultat, diskussion samt slutsats
  • diskutera styrkor och begränsningar samt eventuella etiska aspekter i en vetenskaplig studie, samt reflektera över dess betydelse för farmaceutisk vetenskap eller yrkesutövningen
  • sammanfatta och muntligt presentera innehållet i en vetenskaplig originalartikel på god fackspråklig svenska och på ett målgruppsanpassat sätt
  • ge positiv och konstruktiv återkoppling på muntlig presentation
  • fördela roller och arbeta i grupp
  • summera och reflektera över egna färdigheter och professionell utveckling, samt identifiera behov av vidare kompetensutveckling

Innehåll

Kursen har som syfte att stärka studentens professionella förhållningssätt genom att belysa forskning och vetenskap samt dess metoder. I detta sammanhang läggs stor vikt vid att kunna kommunicera och analysera vetenskapliga artiklar, att ge positiv och konstruktiv återkoppling på en muntlig presentation, samt att samarbeta och träna på att leda en grupp. Detta tränas vid diskussionsseminarier och individuella muntliga redovisningar. Under kursen diskuteras och exemplifieras aktuell forskning inom ämnena läkemedelskemi (motsvarande 1 hp), läkemedelstoxikologi (motsvarande 0,5 hp) och farmakokinetik, inklusive statistiska och prediktiva tillämpningar (motsvarande 1,5 hp), delvis i samband med respektive ordinarie kurs inom terminen. Kursen baseras på vetenskapliga originalartiklar på engelska.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppdiskussioner.

Obligatoriska moment: gruppdiskussioner, redovisningar och reflekterande samtal.

Examination

Muntlig individuell redovisning anordnas i slutet av terminen. För godkänd kurs fordras aktivt deltagande i obligatoriska moment (2 hp) och godkänd redovisning inklusive opponering (1 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin