Läkemedelsutveckling

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK229

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FK229
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 april 2019
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Allmänt

Ersätter och motsvarar 3FK029.

Kursen ges på engelska.

Behörighetskrav

Antagen till masterprogrammet i läkemedelsutveckling, masterprogrammet i läkemedelsmodellering eller till masterprogrammet i biomedicin.

Inom apotekarprogrammet krävs 150 hp samt att alla kurser på termin 1-7 har genomgåtts.

Inom receptarieprogrammet krävs 120 hp, inklusive Organisk kemi med läkemedelsinriktning, Farmakologi, Läkemedels struktur och analys, Farmakokinetik och statistik, Galenisk och fysikalisk farmaci, samt att alla obligatoriska kurser på termin 1-5 genomgåtts.

För studerande inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik krävs 150 hp inklusive organisk kemi och läkemedelskemi.

För fristående kurs krävs farmacie kandidatexamen/receptarieexamen 180 hp eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

- beskriva och motivera olika discipliners betydelse och roll i olika faser av läkemedelsutvecklingen.

- redogöra för beslutspunkter i läkemedelsutvecklingen

- förklara hur metoder för förutsägelser används för att ta tidiga beslut i läkemedelsutvecklingen.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

- utföra sökningar för att ta fram relevant information vid utvecklingen av ett nytt läkemedel.

- konstruera, granska och värdera prekliniska och kliniska läkemedelsstudier med övergripande förståelse för syfte, val av tillvägagångssätt, resultat, konklusioner och betydelse.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

- Värdera vetenskapliga, etiska, samhälleliga och marknadsmässiga hänsynstaganden av vikt i läkemedelsutvecklingen.

Innehåll

Kursen behandlar de olika faserna i läkemedelsutveckling: Identifiering och optimering av aktiv substans mot vald makromolekylär måltavla, ADME-Tox-profilering, in vivo och in vitro farmakologi, farmaceutisk utveckling, biomarkörer och sjukdomsmodeller, kliniska prövningar, registreringsprocessen, kommersialisering.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, muntliga och skriftliga redovisningar, workshops, diskussionsseminarier samt självstudier av litteratur. Undervisningen kan komma att ges på engelska.

Obligatoriska moment:

workshops och litteraturarbete

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, godkänt prov (provkod) och godkänt resultat på litteraturarbetet (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin