Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FK048

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK048
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

  • Kritiskt jämföra olika rådande forskningsperspektiv om de socialpsykologiska orsakerna till konflikt mellan grupper
  • Följa dessa olika perspektiv tillbaka till sina historiska och intellektuella ursprung
  • Få en tydlig förståelse för de kognitiva, motiverande och emotionella aspekterna av konflikter mellan grupper
  • Identifiera de förhållanden under vilka preferenser för den egna gruppen omvandlas till fördomar mot andra grupper
  • Identifiera förhållanden under vilka kontakt mellan grupper ökar eller minskar fördomar
  • Självständigt skriva en uppgift/uppsats inom en avgränsad tidsram

Innehåll

Syftet med kursen är att ge studenterna en djupare förståelse för de kognitiva, motiverande och känslomässiga aspekterna av konflikter mellan grupper och partiskhet, liksom de villkor under vilka preferenser för den egna gruppen kan omvandlas till fördomar mot andra grupper, diskriminering och våld. Detta kommer sedan lägga grunden för diskussioner av olika perspektiv angående hur kontakt mellan grupper bäst kan struktureras för att minska fördomar. För att uppnå detta kommer kursen att bekanta studenterna med inflytelserik litteratur från det senaste seklet som har format vår förståelse av grupprelationer. I denna process kommer vi att följa olika perspektiv tillbaka till sina historiska och intellektuella ursprung och placera inflytelserik forskning i sitt sammanhang. Bortsett från ett fåtal föreläsningar består kursen av seminarier med korta skriftliga uppgifter som förberedelse. Kursen bygger i hög utsträckning på deltagande och engagemang i diskussioner baserat på kurslitteratur, dokumentärfilmer och simuleringar.

Undervisning

Seminariebaserad med aktivt deltagande baserat på skriftliga inlämningsuppgifter.

Simuleringar

Föreläsningar

Examination

  • Ett flertal skriftliga inlämningsuppgifter där studenterna uppmanas att reflektera kring och ifrågasätta kurslitteraturen.
  • Deltagande i seminarier och simuleringar
  • Betyg: Väl godkänt (VG), Godkänt (G), Underkänt (U)
  • Två examinationstillfällen erbjuds varje år kursen ges.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin