Applikationsutveckling och mobilitet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS231

Kod
2IS231
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

* Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, 180 hp

Behörighetskrav

30 hp informationssystem varav 7,5 hp programmering.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • beskriva metoder, verktyg och ramverk för att utveckla mobila applikationer.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • designa och implementera en mobil applikation i Android,
  • använda externa API:er vid implementering av mobil applikation i Android,
  • dokumentera och motivera val under design och implementering av en mobil applikation.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • värdera en mobil applikation baserat på design och funktionalitet,
  • diskutera hur användandet av mobila applikationer kan påverka individ, organisation och samhälle,
  • diskutera användande av mobila applikationer i förhållande till social hållbarhet.

Innehåll

I kursen behandlas analys, design och utveckling av mobila lösningar. Kursen introducerar metoder, verktyg och ramverk som behövs för att utveckla mobila lösningar och applikationer. Kursen behandlar även vikten av att kunna motivera gjorda val vid design och implementering av mobila applikationer. Under kursen implementeras en mobil applikation för Android med Java.

Mobila lösningar breder ut sig mer och mer vilket påverkar individer, organisationer och samhälle, kursen behandlar dessa förändringar ur både ett tekniskt och samhällsvetenskapligt perspektiv där begreppet mobilitet och användande av mobila applikationer problematiseras. Under kursen diskuteras även användande av mobila applikationer i förhållande till social hållbarhet.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin