Vetenskaplig visualisering

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD140

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD140
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bildanalys och maskininlärning A1N, Datavetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive en grundkurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva dataflödet i ett visualiseringssystem;
  • redogöra för metoder som transformerar data och information till visuella representationer;
  • använda och programmera avancerad programvara för varierande visualiseringstekniker;
  • utvärdera datorgenererade visualiseringar genom att använda principer och teorier från forskning om synsinnet;
  • välja lämpliga visualiseringsstrategier och kunna motivera dessa val.

Innehåll

Visualiseringens olika steg. Datarepresentation och visualisering av skalärer. Vektor- och tensor-visualisering. Flerdimensionell visualisering. Stereorepresentation. Aspekter på perception i visualisering. Informationsvisualisering. Olika återgivningstekniker för visualisering av volymdata, t ex så kallad 'splatting' och genom iso-ytor. Vanliga visualiseringstyper. Effektivitet hos visualiseringar.

I kursen ingår olika projekt där programvara för avancerad visualisering används.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar och projektarbete.

Examination

Skriftligt prov (3 hp), inlämningsuppgifter (2,5 hp), samt projekt (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med 1TD389 Vetenskaplig visualisering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin